Skip to content

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Освен ако изрично не е уговорено друго от страните в писмена форма, следните условия се прилагат за нашите дейности. Моля, обърнете внимание, че тези общи условия съдържат специфични разпоредби за изключване или ограничаване на нашата отговорност при определени обстоятелства.

IFIA условия – По цял свят  (Control Union)

За инспекционни услуги се прилагат допълнителни условия съгласно ISO 17020:
ISO 17020 допълнителни условия Control Union ( Конфиденциална информация )