Skip to content

НОВИНИ

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Control Union и въглеродният отпечатък на операторите в България

В отговор на изменението на климата, на което сме свидетели днес, се разработват и прилагат международни, регионални, национални и местни инициативи за намаляване на концентрациите на парникови газове в атмосфера. Тази статия разглежда усилията за намаляване на въглеродния отпечатък и ролята на Control Union за подпомагане и последователност в количественото определяне на парникови газове, мониторинг, докладване и валидиране или проверка на емисиите и поглъщанията на парникови газове в подкрепа на устойчивото развитие чрез икономика с ниски въглеродни емисии и в полза на организации, инициатори на проекти и заинтересовани страни по целия свят.

 

Въглероден отпечатък в България: Общ преглед

 

Съгласно Доклад на Европейската комисия за емисиите на парникови газове от всички страни по света за 2023 г., количеството отделени емисии на парникови газове от България за 2022 г. се равнява на 68,41 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид (Mton CO2eq), като най-голям дял от емисиите се дължи на енергийния сектор, следван от транспортния сектор, производство, сграден фонд и т. н.

 

Приносът на Control Union

 

Control Union, със своя опит в областта на сертификационните услуги и устойчивото развитие, подпомага усилията на бизнеса в различните сектори (енергетика, земеделие, горско стопанство, текстил, производство и др.) за разработване на специфични цели за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на целите за климатична неутралност, както и тяхното таргетиране, валидиране и внедряване в коорпоративна стратегия и политика.

 

Казуси в България

  1. Увеличаване на дела на електроенергията, произведена от възобновяеми източници: България задължи производителите и доставчиците на енергия да включват определен дял енергия от възобновяеми източници в своето производство и доставки чрез национална схема за подпомагане. Услугите за сертификация на Control Union подпомагат тази политика чрез предоставяне на доказателства за спазени критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове .
  2. Транспортен сектор: Насърчаване на електрическите и хибридни превозни средства, намаляване на емисиите от ДВГ. Транспортният сектор, отговарящ за 15% от емисиите, е намалил въглеродния си отпечатък с почти 5% през последното десетилетие. Услугите по сертификация, верификация и инспекции на Control Union могат да се окажат ключов фактор в доказването на този напредък от бизнеса.
  1. Кръгова икономика – по-ефективно използване на суровините и намаляване на отпадъците и емисиите: Европейският съюз и България прилагат мерки и политики за насърчаване на прехода към кръговата икономика, постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г., като специално внимание се обръща на сектори, които използват много ресурси, като електрониката и комуникациите, производството на пластмаса и текстил и строителството. Control Union подпомага на бизнеса да отговори на съществуващите и бъдещите изисквания за устойчиво управление на бизнеса.

 

Професионални мнения

Експерти в областта на околната среда и устойчивото развитие в България подчертават важността на интегрирания подход за намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Учените са категорични относно необходимостта от прилагане на по-целенасочени политики, технологични иновации и обществена осведоменост, области, в които услугите на Control Union са изключително подходящи.

 

Ангажиментът и усилията на Control Union за постигане на устойчивост не са свързани само със спазване на съществуващите регулации, но и за с целенасочена подкрепа и принос към промяната на българския модел на бизнес и обществено самосъзнание. Чрез предлаганото разнообразие от услуги, адаптирани към специфичните предизвикателства на българския пазар, Control Union подкрепя стремежа на страната ни към по-зелено и устойчиво бъдеще.