Skip to content
24f588ee87714a729f5aa4fb111f7e7e-certification-287-200-200

SBP – Sustainable Biomass Program

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Програмата за устойчива биомаса (SBP) е основана от големи европейски предприятия, които използват биомаса в електроцентралите, за да сертифицират устойчива дървесна биомаса за използване на енергия. Сертифицирането започва на ниво производител на биомаса, което прави сертифицирането на горите не единствен начин за доказване спазването на устойчивост.

Целта на SBP е да гарантира спазването на законовите, регулаторните изисквания и изискванията за устойчиво развитие на Европейския съюз. Сертификационната рамка на SBP предлага по-цялостен подход по отношение на изискванията и се фокусира върху прилагането на текущите развития в обществото. Специално внимание се отделя на социалното съответствие, промяната на трайно ползване и биологичното разнообразие.

SBP обхваща цялата верига на доставките, от гората до потребителите. За разлика от програмите за сертифициране, съсредоточени върху горите, тук сертифицирането е насочено към производството на биомаса. Ако все пак зоната на произход на суровината е вече сертифицирана, получаването на SBP сертификат за биомасата е относително по-лесно.

За повече информация, моля, посетете уебсайта Sustainable Biomass Partnership.

SBP се състои от множество стандарти:

Стандарт
Име на стандарта
Приложим за

SBP  стандарт 1

Feedstock Compliance Standard

Производители на биомаса с несертифицирана база за доставка

SBP  стандарт 2

Verification of SBP-Compliant

Feedstock

Всички производители на биомаса включително със 100% сертифицирана база за доставки

SBP  стандарт 3

Certification Systems requirements for certification bodies

Сертифициращи органи (Control union)

SBP  стандарт 4

Chain of Custody

Всички законни собственици на биомаса във веригата на доставки

SBP  стандарт 5

Collection and Communication

of Data

Всички законни собственици на биомаса във веригата на доставки

SBP  стандарт 6

Energy and Carbon Balance

Calculation

Крайните потребители на биомаса за производство на енергия/топлина

Сертификационните услуги по SBP в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V.

Ползите за вас

С придобиването на SBP сертификат вие подсигурявате пазарен достъп до Европейския съюз. Сертификацията също така осигурява спазване на законосъобразността при добив, изисквана от Регламента за дървесината на ЕС  (EU Timber Regulation).

Control Union Certifications има богат опит в одитирането по стандартите за устойчива биомаса, като от много години ние сме единственият сертифициращ орган по стандартите Green Global. Ние можем да предоставим необходимата подкрепа за подобряване на вашия бизнес така, че той да е в съответствие със стандарта SBP.