Skip to content
736f37ce9f1a3edfcf53b88f97edcc59-certification-218-200-200

RSPO – ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Сертификацията на палмовото масло се извършва по специфични критерии на  Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), чиято цел е да намали негативното въздействие върху околната среда и общностите в следствие отглеждането на палми с цел добив на палмово масло.

Палмовото масло е сред най-консумираните хранителни съставки в света и присъства в близо половината от всички пакетирани хранителни продукти.

Чрез своите плодове, маслените палми са високо ефективни, осигурявайки добиване на палмово масло целогодишно. Те са маслодайната култура с най-висок добив, заемаща по-малко от половината земя, необходима на други маслодайни култури, за да генерират същото количество масло. Един хектар, засаден с маслени палми, може да даде средно до шест тона масло годишно, което обуславя факта, че  палмовото масло е най-евтиното растително масло в света.

През 2008 г. RSPO разработи набор от екологични и социални критерии, на които компаниите трябва да отговарят, за да произвеждат Сертифицирано устойчиво палмово масло (CSPO). Когато се прилагат правилно, тези критерии могат да съдействат за ограничаване на отрицателните въздействия като обезлесяването.

Control Union Certifications е одобрен сертифициращ орган по RSPO, акредитиран от ASI, и изпълнява RSPO сертификация на устойчиво палмово масло в съответствие с процедурите, посочени в сертификационната програма на RSPO.

Сертификационните услуги по RSPO в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V..

Ползи от сертификацията

Основната цел на RSPO е да насърчава растежа и ползването на устойчиво палмово масло чрез сътрудничество в рамките на веригата за доставки и да открие диалог между заинтересованите страни.

Производителите се проверяват за петгодишен период на сертификация и, ако бъдат сертифицирани, се одитират ежегодно, за да се гарантира постоянното съответствие с изискванията.

RSPO сертификацията може да помогне за по-доброто използване на ресурсите и системни управленски практики, които могат да доведат до увеличени печалби, по-добро планиране и по-малко последващи проверки.

Control Union е международен одитираш и сертификационен орган, акредитиран за извършване на одити и сертификация по редица програми, включително провеждане на RSPO одити.

Тази програма е акредитирана; RSPO-ACC-014.