Skip to content
GMP+

GMP+ Good Manufacturing Practices

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Control Union Certifications предлага няколко сертификации за безопасност на фуражите, а именно GMP + FSA за осигуряване на безопасност на фуражите, GMP + FRA за осигуряване на отговорно производство на фуражите, добри търговски практики (GTP) и одити за безопасност на фуражите.

GMP + FSA се основава на изискванията на ISO за управление на качеството с интегрирането на план за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP).

Програмата GMP + определя условията, свързани с производствените съоръжения, както и за складиране, транспорт, търговия и дейности по наблюдение. Този подход гарантира контрол в цялата фуражна верига, за да бъде производството в съответствие с най-високите стандарти.

Control Union Certifications предлага също GMP + FRA, GTP и одити за безопасност на фуражите. Комбинирането на одити за безопасност на фуражите и храните намалява дублирането на работа и време.

Сертификационните услуги по GMP+ в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V.

Ползите за вас 

GMP насоките следват веригата за доставка на храни от първичното производство до крайното потребление, като подчертават ключовите точки за хигиенен контрол на всеки етап. GMP предоставя рамка за:

  • Идентифициране основните принципи на хигиената на храните, които се прилагат по цялата верига (от първичното производство до крайния потребител), за да се гарантира, че храната е безопасна и подходяща за консумация от човека.
  • Препоръчване на подход, основан на HACCP, като средство за подобряване на безопасността на храните.
  • Посочване как да се прилагат тези принципи.
  • Предоставяне на насоки относно специфични кодове за сектори от веригата за доставки на храни, процеси или стоки, за да се повишат хигиенните изисквания в тези сектори.