Skip to content
EU TR

EU TR – EU Timber Regulation

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Отговорното и устойчиво управление на горите стана жизненоважен въпрос през последните десетилетия. Неадекватните и неправилни практики на управление застрашават дългосрочната жизнеспособност на много горски територии. Това намалява значително техния икономически потенциал, като води след себе си и отрицателни социални и екологични въздействия.

Информираността на обществото и търсенето на сертифицирани дървесни продукти нараства, а сертификацията за управлението на гори дава необходимото уверение, че дървесните продукти произхождат от гори, управлявани по отговорен, правилен и устойчив начин. Горските стопани и собственици, игнориращи/неглижиращи важността на устойчивото управление, стават много уязвими. Свръх-експлоатацията или неподходящите лесовъдски мерки от тяхна страна водят до сериозно изчерпване на природните ресурси и повишена обществена критика. Ето защо все повече стопани и собственици търсят сертификация за управлението на горите си.

Сертификационните услуги по EU TR в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Какво представлява нашият стандарт

Тъй като CUC е официално призната от ЕС като Мониторингова организация (MO), националните компетентни органи се доверяват на нашите услуги на високо ниво. Сертифицирането на вашата система за надлежна проверка (DDS) по нашия стандарт за проверка на законността на дървесината (TLV) гарантира спазването на изискванията на Регламента на ЕС за дървесината. Нашата IT платформа www.woodtrack.eu ви позволява да визуализирате цялата верига на доставки, след като преминете стъпка по стъпка през изискванията на Регламента. При поискване Control Union извършва инспекции в страната на произход за проверка на съответните проблеми. Документите за законен произход по дадени доставки могат да бъдат проверени от Control Union за достоверност относно законодателството в мястото на произход.

Ползите за вас

Производителите и доставчиците, които желаят да гарантират, че дървесните им продукти произхождат от сертифицирани гори и искат да предадат тази гаранция до крайния потребител, трябва да докажат произхода. Това се постига чрез сертифициране за проследяването на продукцията/произхода (Chain of Custody (CoC)).

Control Union Certifications е независим сертифициращ орган, който извършва инспекции, одити, проверки и издава сертификати по Forest Stewardship Council (FSC), по PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), Keurhout и Регламента на ЕС за дървесината (EU TR). Разполагаме с глобална мрежа от офиси в над 70 държави. Това ни позволява да направим работата си по-ефективна и рентабилна, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертификация.