Skip to content
ce6a6205975d221914b55fbb984f60b4-certification-298-200-200

CO2 VERIFIED ISO 14064 – EMISSION VERIFICATION SERVICES

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Климатичните промени в днешно време са едни от най-неотложните проблеми, пред които е изправено обществото. За предотвратяване на по-опустошителни и необратими въздействия от тези промени, според учените не трябва да се допуска повишаване на температурата на околната среда над 1,5 градуса в сравнение с нивата преди индустриалната ера. Научните данни показват, че това може да бъде постигнато чрез намаляване и неутрализиране на глобалните емисии на парникови газове (GHG). Поставената цел на Европейския закон за климата и Европейската зелена сделка е постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., като намаляването на нетните емисии на парникови газове до 2030 г. следва да се сведе до най-малко 55% по-малко нетни емисии, в сравнение с нивата от декларирани 1990 г.

Не бихме могли да постигнем тези цели без ангажимент и активни действия от всички сектори на икономиката и обществото. Control Union, в ролята на акредитиран орган за валидиране и верификация по ISO 14065 (VVB), може да подкрепи Вашата организация, в усилията за принос по постигане на целите за климатична неутралност, чрез мониторинг за намаляване на емисиите, посредством следните предлагани от нас услуги:

 1. ISO 14064-1 – GHG валидиране и верификация (линк към отделна страница с текста на точката)

ISO 14064-1 е основната насока за количествено определяне и докладване на емисиите на парникови газове и обхваща проектиране, разработване, управление, докладване и проверка на инвентаризацията на парниковите газове на организацията.

Емисиите на парникови газове са класифицирани в следните три обхвата:

 • Обхват 1: Преки емисии – емисии, директно емитирани от източници, притежавани или контролирани от Вашата компания (съоръжения или автомобили, притежавани или контролирани от компанията, в т. ч. неорганизирани емисии, като изтичане на газове или изпарения от оборудване, работещо под налягане);
 • Обхват 2: Косвени емисии – Емисии, свързано с доставките на електроенергия, газ и отопление/ охлаждане;
 • Обхват 3: Косвени емисии, не включени в обхват 2 – Емисии, генерирани от източници, които не са собственост и/ или не са контролирани от Вашата компания. Тук се включват емисиите, които възникват във всички участници във веригата (нагоре и надолу по веригата) на отчитащата се компания, като емисиите, генерирани от бизнес пътувания, образуване и третиране на отпадъци, транспорт и дистрибуция, инвестиции, емисии от електроразпределение и крайно потребление на продадени продукти и т. н.

Нашата подкрепа се фокусира върху проверка на вашите годишни емисии на парникови газове. Проверката се извършва в съответствие с ISO 14064-3 – насоки за проверяващите как да проверяват емисиите. След приключване получавате удостоверение за верификация. Това Ви осигурява увереност в точността на Вашите претенции за въглероден отпечатък, както и увереност на Вашите инвеститори и на заинтересованите страни. Освен това, нашите верификационни услуги се радват на признанието на независими агенции като Carbon Disclosure Project (CDP).

 1. ISO 14064-2 – Валидиране/Верификация за намаляване на емисиите (линк към отделна страница с текста на точката)

ISO 14064-2 е основната насока за изпълнение на проект за намаляване на емисиите. Стартирането на проект за намаляване на емисиите ще ви помогне да идентифицирате възможностите за намаляване на Вашите емисии от обхват 1, обхват 2 и/или обхват 3. Ние предлагаме както валидиране на проектните планове (преди изпълнението), така и верификация за намаляването на емисиите (след изпълнението). Валидирането на проектния план от Control Union ви дава потвърждение, че промените, които планирате да приложите, всъщност ще доведат до намалени емисии. Верификацията за намаляването на емисиите след изпълнение на проекта предоставя на вас и на заинтересованите страни увереност за реално постигнатите намаления на емисиите.

 1. Plan Vivo – валидиране и верификация на проекти за компенсиране на въглерод (линк към отделна страница с текста на точката)

В някои случаи намаляването на емисиите може дори да бъде преобразувано във въглеродни кредити. Тези кредити могат да се продадат на компании, които искат или трябва да компенсират собствените си емисии. Стандартите, издаващи въглеродни кредити са няколко, всеки със свой фокус и изисквания към проекта. За да се гарантира качеството на самите кредити, стандартите изискват валидиране от трета страна на проектните планове преди изпълнението, както и верификация от трета страна на реализираните намаления на емисиите след изпълнението. Понастоящем предлагаме валидиране и верификация на проекти за компенсиране на въглерод, съгласно стандарта Plan Vivo.

 1. PAS 2060 (линк към отделна страница с текста на точката)

Ние предлагаме Carbon Neutral сертификация в съответствие с PAS 2060, което ви помага да преодолеете общественото недоверие към „непроверими“ твърдения за въглеродна неутралност, доказвайки, че вашите усилия са реални и надеждни. PAS 2060 е единствената международно призната насока за това как да се постигнат въглеродно неутрални бизнес операции или продукти. PAS 2060 е създаден поради необходимостта от общ, последователен и прозрачен подход за демонстриране на въглеродна неутралност. Control Union предоставя верификация на Qualifying Explanatory Statement (QES), което вашата компания трябва да подготви. То описва подробно въглеродния отпечатък на компанията (или продукта), предприетите мерки за намаляване на въглеродните емисии и закупуването на въглеродни кредити за компенсиране на останалите емисии. След успешно преминаване на верификацията, вие постигате сертификация PAS 2060 Carbon Neutral и може да ползвате нашия етикет Carbon Neutral в комуникациите

 1. Разработване на бизнес-специфични цели, стратегии и планове (линк към отделна страница с текста на точката)

В зависимост от контекста на бизнеса, ние бихме могли да помогнем за разработването на специфични цели за намаляване на GHG емисиите, резултат от дейността на Вашия бизнес, както и тяхното таргетиране, валидиране и внедряване в коорпоративна стратегия и политика. Не маловажна стъпка, обуславяща напредничеви подходи в сферата на спомагане за намаляване на негативното влияние върху климата, се явява мониторирането на поставените цели и таргети, което зависи от адекватността на изградената мониторингова система. Това е също аспект, с който ние бихме били полезни на Вашия бизнес.

 1. Обучение (линк към отделна страница с текста на точката)

Контрол Юниън може да предостави обучение на високо ниво на Вашите служители, както широко-спектърни (например PAS 2060, ISO 16064 и т.н.), така и клиентски-ориентирани обучения, базирани на спецификите и дейността на Вашия бизнес по отношение внедряване на стандарт и цели за постигане на намаляване на GHG емисиите и др.

Ползите за вас

 • Съответствие с действащите и бъдещи разпоредби за докладване на емисиите
 • Намаляване на разходите, чрез идентифициране на възможности за намаляване на емисиите
 • Гарантиране достоверността и целостта на вашите претенции (клейма) за устойчивост
 • Изградане на доверие със заинтересованите страни
 • Посрещане на изискванията от инвеститори, общество и потребители

БРОШУРА