Skip to content
ce6a6205975d221914b55fbb984f60b4-certification-298-200-200

CO2 VERIFIED ISO 14064 – EMISSION VERIFICATION SERVICES

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Изменението на климата е един от най-належащите проблеми, пред които е изправено обществото днес. За да се ограничи повишаването на температурата до 2 градуса, глобалните емисии на парникови газове (GHG) трябва да бъдат намалени. Призивът към компаниите да допринесат за тази цел чрез мониторинг и намаляване на емисиите си се увеличава. Control Union може да подкрепи вашата организация в ролята на акредитиран орган за валидиране и верификация по ISO 14065 (VVB).

ISO 14064-1 – Верификация на въглеродния отпечатък

ISO 14064-1 е основната насока за съставяне на корпоративна инвентаризация на GHG или, с други думи, изчисляване на корпоративния въглероден отпечатък. Корпоративните емисии на парникови газове могат да бъдат разделени на три области:

  • Обхват 1: Преки емисии – Емисии, директно причинени от източници, притежавани или контролирани от вашата компания;
  • Обхват 2: Косвени емисии – Емисии от закупена електроенергия, пара и отопление/охлаждане за ваши дейности;
  • Обхват 3: Косвени емисии – Емисии от източници, които не са собственост или контролирани от вашата компания, като емисии на ваши доставчици, от бизнес пътувания и емисии от крайно потребление на продадени продукти.

Изборът кои обхвати да включите зависи от нуждите на вашата компания и къде се излъчват повечето емисии. Нашата подкрепа се фокусира върху проверка на вашите годишни емисии на парникови газове. Проверката се извършва в съответствие с ISO 14064-3 – насоки за проверяващите как да проверяват емисиите. След приключване получавате удостоверение за верификация. Това ви осигурява увереност в точността на вашите претенции за въглероден отпечатък, както и увереност на вашите инвеститори и на заинтересованите страни. Освен това, нашите верификационни услуги се радват на признанието на независими агенции като Carbon Disclosure Project (CDP).

 

ISO 14064-2 – Валидиране/Верификация за намаляване на емисиите

ISO 14064-2 е основната насока за изпълнение на проект за намаляване на емисиите. Стартирането на проект за намаляване на емисиите ще ви помогне да идентифицирате възможностите за намаляване на вашите емисии от обхват 1, обхват 2 и/или обхват 3. Ние предлагаме както валидиране на проектните планове (преди изпълнението), така и верификация за намаляването на емисиите (след изпълнението). Валидирането на проектния план от Control Union ви дава потвърждение, че промените, които планирате да приложите, всъщност ще доведат до намалени емисии. Верификацията за намаляването на емисиите след изпълнение на проекта предоставя на вас и на заинтересованите страни увереност за реално постигнатите намаления на емисиите.

 

В някои случаи намаляването на емисиите може дори да бъде преобразувано във въглеродни кредити. Тези кредити могат да се продадат на компании, които искат или трябва да компенсират собствените си емисии. Стандартите издаващи въглеродни кредити са няколко, всеки със свой фокус и изисквания към проекта. За да се гарантира качеството на самите кредити, стандартите изискват валидиране от трета страна на проектните планове преди изпълнението, както и верификация от трета страна на реализираните намаления на емисиите след изпълнението. Понастоящем предлагаме валидиране и верификация на проекти за компенсиране на въглерод съгласно стандарта Plan Vivo.

Ползите за вас

  • Съответствие с действащите и бъдещи разпоредби за докладване на емисиите
  • Намаляване на разходите, чрез идентифициране на възможности за намаляване на емисиите
  • Гарантиране достоверността и целостта на вашите претенции (клейма) за устойчивост
  • Изградане на доверие със заинтересованите страни
  • Посрещане на изискванията от инвеститори, общество и потребители

БРОШУРА