Skip to content
0153b1a29b2b09d07c1a5da03851687d-certification-34-200-200

2BSvs – Biomass Biofuel Sustainability voluntary scheme

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Френската програма за сертифициране 2BSvs е свързана с устойчиво производство на биомаса.

Това е особено важно за производителите на биогорива и техните доставчици като търговци на едро и кооперации, когато става въпрос за органични суровини включително селскостопански и горски продукти.

Програмата за сертифициране 2BSvs е призната от Европейската комисия и разработена от работна група от представители на биогоривната индустрия във Франция. Директивата за възобновяемата енергия 2009/28 / ЕО (RED), която има за цел да насърчи използването на възобновяема енергия, поставя две цели в тази област за 2020 г.: 23% от общото потребление и 10% в транспорта. Сертификатът 2BSvs позволява продажбата на устойчива биомаса и биогорива от зърнени култури, маслодайни семена, протеини и други култури, както и отпадъци и остатъци.

Допълнителна информация за сертифицирането на 2BSvs е достъпна на уебсайта на консорциума 2BS.

Ползите за вас

Според RED сертификатът 2BSvs позволява продажбата на устойчива биомаса и биогорива. Като правило 2BSvs е по-удобен и по-евтин от други сравними програми в някои отношения.