Control Union и въглеродният отпечатък на операторите в България

В отговор на изменението на климата, на което сме свидетели днес, се разработват и прилагат международни, регионални, национални и местни инициативи за намаляване на концентрациите на парникови газове в атмосфера. Тази статия разглежда усилията за намаляване на въглеродния отпечатък и ролята на Control Union за подпомагане и последователност в количественото определяне на парникови газове, мониторинг, докладване и валидиране или проверка на емисиите и поглъщанията на парникови газове в подкрепа на устойчивото развитие чрез икономика с ниски въглеродни емисии и в полза на организации, инициатори на проекти и заинтересовани страни по целия свят.

 

Въглероден отпечатък в България: Общ преглед

 

Съгласно Доклад на Европейската комисия за емисиите на парникови газове от всички страни по света за 2023 г., количеството отделени емисии на парникови газове от България за 2022 г. се равнява на 68,41 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид (Mton CO2eq), като най-голям дял от емисиите се дължи на енергийния сектор, следван от транспортния сектор, производство, сграден фонд и т. н.

 

Приносът на Control Union

 

Control Union, със своя опит в областта на сертификационните услуги и устойчивото развитие, подпомага усилията на бизнеса в различните сектори (енергетика, земеделие, горско стопанство, текстил, производство и др.) за разработване на специфични цели за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на целите за климатична неутралност, както и тяхното таргетиране, валидиране и внедряване в коорпоративна стратегия и политика.

 

Казуси в България

 1. Увеличаване на дела на електроенергията, произведена от възобновяеми източници: България задължи производителите и доставчиците на енергия да включват определен дял енергия от възобновяеми източници в своето производство и доставки чрез национална схема за подпомагане. Услугите за сертификация на Control Union подпомагат тази политика чрез предоставяне на доказателства за спазени критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове .
 2. Транспортен сектор: Насърчаване на електрическите и хибридни превозни средства, намаляване на емисиите от ДВГ. Транспортният сектор, отговарящ за 15% от емисиите, е намалил въглеродния си отпечатък с почти 5% през последното десетилетие. Услугите по сертификация, верификация и инспекции на Control Union могат да се окажат ключов фактор в доказването на този напредък от бизнеса.
 1. Кръгова икономика – по-ефективно използване на суровините и намаляване на отпадъците и емисиите: Европейският съюз и България прилагат мерки и политики за насърчаване на прехода към кръговата икономика, постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г., като специално внимание се обръща на сектори, които използват много ресурси, като електрониката и комуникациите, производството на пластмаса и текстил и строителството. Control Union подпомага на бизнеса да отговори на съществуващите и бъдещите изисквания за устойчиво управление на бизнеса.

 

Професионални мнения

Експерти в областта на околната среда и устойчивото развитие в България подчертават важността на интегрирания подход за намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Учените са категорични относно необходимостта от прилагане на по-целенасочени политики, технологични иновации и обществена осведоменост, области, в които услугите на Control Union са изключително подходящи.

 

Ангажиментът и усилията на Control Union за постигане на устойчивост не са свързани само със спазване на съществуващите регулации, но и за с целенасочена подкрепа и принос към промяната на българския модел на бизнес и обществено самосъзнание. Чрез предлаганото разнообразие от услуги, адаптирани към специфичните предизвикателства на българския пазар, Control Union подкрепя стремежа на страната ни към по-зелено и устойчиво бъдеще.

Засилване на контрола в областта на биологичното производство (Strengthening Organic Enforcement – SOE FINAL RULE)

 

На 19 януари 2023 г. Министерството на земеделието на САЩ (USDA) публикува окончателните правила за засилване на контрола в областта на биологичното производство (SOE).

Разпоредбата влиза в сила на 20 март 2023 г., като е предвиден едногодишен преходен период за изпълнение. Следователно USDA-NOP предоставя възможност в срок до 19 март 2024 г., да приложат засилените мерки за контрол на биологичното производство.

 

Какво представлява SOE?

Strengthening Organic Enforcement, или SOE, са правила, изменящи разпоредбите на USDA за биологично производство с цел засилване на контрола  и  надзора и прилагането на тези правила в производството, обработката и продажбата на биологични  земеделски продукти. SOE има за цел да намали измамите на пазара на биологични  продукти, да засили контрола над биологичните  производители, преработватели, търговци; да засили надозра на контролиращите лица; и да подобрява механизмите за прилагане на USDA.

 

Какви са целите на SOE накратко?

Правилата на SOE защитават биологичния  интегритет и укрепва доверието на потребителите в биологичното лого на USDA.

Окончателните правила на SOE:

 • Намалява броя на несертифицираните оператори във веригата за доставка на биологични продукти.
 • Изисква използване на електронни сертификати за внос.
 • Засилва контрола на водене на записи и проследимостта на веригата за доставки.
 • Изяснява правомощията на Службата за земеделски маркетинг (AMS) да наблюдава и налага търговията с биологични продукти.
 • Засилва надзора на акредитираните контролиращи лица.

 

Кой е засегнат от SOE?

Понастоящем сертифицирани биологични оператори

 • Изисква да се поддържате записи, които проследяват продуктите обратно до последния сертифициран оператор. Това е друго ключово предимство от сертифицирането на всички във вашата верига за доставки!
 • Изисква да се документират практиките за наблюдение, използвани за предотвратяване на измами и проверка на доставчици и продукти.
 • Изисква ясно да се идентифицират продуктите като биологични в записите и етикетите.
 • Изисква да се изпращат актуализации на биологични системни планове (OSP) по време на подновяване на сертификата.
 • Контролиращите лица и операторите трябва да използват електронния NOP сертификат за внос за  биологични продукти, внесени в САЩ.

 

Не сертифицирани посредници, търговци, собственици на марки, вносители и износители

SOE намалява броя на не сертифицираните оператори по веригата за доставка на биологични продукти и поставя акцент  върху  освобождаване от сертифициране. Ако участвате във веригата за доставка на биологични  продукти, извършвате стопанска дейност в САЩ или  с продукти, които са сертифицирани от USDA-NOP и все още не сте сертифицирани, тогава ще бъдете засегнати. Въпреки че съществуват някои изключения от сертифицирането, USDA посочва акцент върху доброволното сертифициране за тези оператори.

 

SOE разширява обхвата на видовете оператори, които трябва да бъдат сертифицирани.

 • Всяка дейност, която произвежда или обработва биологични продукти, трябва да бъде сертифицирана, освен ако не е освободена от изключение.
 • Обработка включва търговия, износ, внос или посредничи на продажбата или търговията с биологичен  продукт.
 • Някои посредници по веригата на доставки, които понастоящем не изискват сертифициране, като търговци, стокови посредници или вносители, трябва да бъдат сертифицирани.

 

SOE позволява ограничени изключения за някои оператори с нисък риск.

 • Оператори с годишни продажби под $5000
 • Обект за търговия на дребно, който не преработва биологични продукти или ги преработва само на мястото на крайна продажба.
 • Някои оператори по транспортиране и обработка, при много ограничени условия (напр. те обработват само продукти, запечатани в опаковки (нарушаването на целостта й, което е видимо при отваряне).
 • Митнически посредници

 

За оператори, които са освободени от сертифициране ще важат изискванията за обработка и водене на записи.

 

Дори фирми, които физически не боравят с продукти, все още може да се нуждаят от сертифициране.

 • По-широк набор от търговци на дребно са освободени от сертифициране (включително ресторанти и магазини, които готвят или приготвят храни).
 • Онлайн търговците на дребно, които обработват, но нямат физическо местоположение, където продават продукти, трябва да бъдат сертифицирани.
 • Търговците на едро, които продават само продукти опаковани за търговия на дребно, са освободени от сертифициране.
 • Търговците на едро, които продават насипни продукти или продукти, които не са опаковани за търговия на дребно, трябва да бъдат сертифицирани.
 • Складове и складови операции, които съхраняват само пакетирани биологични продукти, са освободени. Това включва както опаковки за продажба на дребно, така и опаковки, които не са предназначени за търговия на дребно.
 • Операторите, които съхраняват насипни или неопаковани продукти, трябва да бъдат сертифицирани.
 • Транспортирането или транспортирането от една сертифицирана биологична дейност до следващата или до крайния търговец на дребно не изисква сертифициране.
 • Въпреки това разтоварването или товаренето на неопаковани продукти във или от склад не може бъде освободен от сертифициране.

Несертифицираните оператори, които вече ще трябва да бъдат сертифицирани от 19 март 2024 г., могат да кандидатстват за сертифициране на bgorganic@controlunion.com

Процесът на сертифициране може да отнеме до 12 седмици и хиляди оператори ще се нуждаят от сертифициране. Не чакайте, свържете се с нас днес!

 

Къде мога да намеря повече информация за SOE?

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) е предоставило множество информационни материали на уеб страницата на Strengthening Organic Enforcement. Те включват информационен лист (Fact sheet), както и сравнителна таблица. Новите изисквания също са изцяло включени в правилата на Националната програма за биологично производство (National Organic Program – NOP) онлайн. В допълнение, NOP наскоро публикува в Центъра за обучение по биологично производство (Organic Integrity Learning Center), NOP-350: Основен курс за окончателни правила за за заслване контрола  на биологичното производство и неговото  прилагане (SOE). Комуникационен документ от Контрол Юнион Сертификаешънс: Communication – SOE

РЕФЕРЕНЦИИ:

 

Контрол Юнион Сертификейшънс работи неотклонно върху подобрения, за да предостави професионални услуги на нашите клиенти. Ние предлагаме безпристрастна и обективна услуга, за да предоставим това, от което нашите клиенти се нуждаят, когато имат нужда от него.

Ако имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на bgorganic@controlunion.com!

Контрол Юнион България с удоволствие съобщава, че на 24.11.2021 г. получи акредитация по ISO 17020: 2012, контролен орган тип „А“, от ИА БСА България.

Контрол Юнион България с удоволствие съобщава, че на 24.11.2021 г. получи акредитация по ISO 17020: 2012, контролен орган тип „А“, от ИА БСА България. Въз основа на демонстриран професионализъм, компетентност и познаване на спецификата и правилата на GAFTA стандарта, Контрол Юнион България беше акредитиран с обхват на акредитация съответстващ на изискванията на GAFTA към органите за контрол.  След успешната независима оценка от страна на ИА БСА България, Контрол Юнион България е днес един от първите органи за контрол в България, акредитирани съобразно изискванията на международния стандарт ISO 17020: 2012.

 

Сертификатът за акредитация № 74 ОКА от 24.11.2021 г. показва, че Контрол Юнион България изпълнява изискванията на стандарт ISO 17020:2012 като контролен орган тип А, извършващ контрол на:

Стоки в насипно състояние или пакетирани: зърнени култури, варива, шрот; преди/при товарене/складиране в/на: водни транспортни средства; сухопътни транспортни средства; жп вагони; складове/силози; Контрол на чистотата; Контрол на количество по кантар и по Драфт сървей. Вземане, формиране, манипулиране и разпространение на проби.

Акредитацията осигурява признание за нашите способности да предоставяме компетентни услуги с последователни надеждни резултати и демонстрира, че нашите услуги, политики, практики и процедури отговарят на необходимите спецификации и ще ни позволи да продължим да развиваме нашия бизнес.

Това също така ще гарантира, че нашите клиенти получават висококачествени услуги, основани на почтеност, независимост, безпристрастност и поверителност, и ще подобри допълнително качеството на нашата услуга, което ще допринесе за успеха на нашите клиенти в бъдеще.

Control Union Plastic certifications

Намираме се в разгара на глобална „Криза на пластмасата“! Производството на пластмаса се очаква да се увеличи четири пъти до 2050 г., като по-малко от 9% от пластмасите в момента се рециклират, а замърсяването с пластмаса засяга всяко кътче на нашата планета.Предвид сериозността на тази криза, бизнесът повече от всякога трябва да заяви, демонстрира и удостовери начините и политиката си за рециклиране, намаляване употребата на пластмаса и възприемането на алтернативни материали, чрез надежден процес на сертификация. Натискът за намаляване на използването на пластмаса се очаква както от крайните потребителите, така и от правителствата и обществото като цяло.В Control Union разполагаме с множество схеми за сертификация и проверка свързани с пластмасата, които могат да бъдат от голяма полза за бизнеса в тази посока.Между тях са: Global Recycled Standard (GRS); The Recycled Claim Standard (RCS); The Ocean Bound Plastic (OBP),  PLASTIC FREE; RESPONSIBLE PLASTIC MANAGEMENT;  ISCC PLUS; Тези схеми са подходящи за компании от всякакви размери и от всички сектори, които желаят да си осигурят доверието на обществеността в дългосрочен план, да бъдат разпознавани с намалената си употреба на пластмаса, както и да отговарят на съответните нормативните и други разпореди.

Recycled Claim Standard (RCS) и  Global Recycled Standard (GRS) са пълни продуктови стандарти за проверка и проследяване на рециклирани суровини във веригата за доставки. GRS включва също така  критерии за предотвратяване на използването на потенциално опасни химикали, както и проверява социалната и екологичната политики в предприятията. RCS е разработена от Materials Traceability Working Group, част от OIA’s Sustainability Working Group. GRS е разработена първоначално от Control Union Certifications, като собствеността беше предадена по късно на Textile Exchange.

ISCC (International System for Carbon Certification) създаде ISCC Plus за рециклираните пластмаси и материали на биологична основа. Това е задълбочена основа за доброволното прилагане на критериите за устойчивост във веригите за доставки, както и проверка, дали компаниите отговарят на екологичните и социални стандарти.

OCEAN BOUND PLASTIC (OBP) e сертификационна програма  разработена съвместно от неправителствената организация Zero Plastic Oceans и Control Union с цел да се ограничи непрекъснатото изтичане на пластмаса от наземните дейности в океаните и другите водни басейни.

Сертификацията The Responsible Plastic Management, произлиза от not-for-profilt социална организация със същото име. The Responsible Plastic Management е основана през 2019 г., с мисия е да помагат на бизнеса да възприеме „кръговата икономика“ по отношение употребата на пластмаси, чрез намаляване на замърсяването с пластмаса чрез обучения, проверки и сертифициране.

Сертификационната програма Plastic Free Certification от A Plastic Planet е първият в света стандарт за сертифициране като „Plastic Free“  на три вида продукти:  крайни продукти (за търговия на дребно), опаковъчни продукти и суровини и материали. Control Union е ексклузивен сертифициращ орган за Plastic Free.

Ако желаете да получите повече информация за изброените или други сертификационни програми от нашето портфолио, моля не се колбайте да се свържете с нас.

Честит рожден ден Контрол Юнион! Вече сме официално на 100 години!

Днес е много специален ден за всички нас от Peterson and Control Union; Това е нашият 100-годишен рожден ден.

Бихме искали да отпразнуваме този ден с всички наши колеги и клиенти по света, но настоящата ситуация не го позволява. Вместо това изпращаме нашето огромно благодаря на всички, участвали в историята и успеха на групата през последните 100 години. Горди сме с всеки човек, който е бил част от Peterson and Control Union – сега и през годините. Бихме искали да благодарим искрено и  на нашите клиенти. Ценим високо и сме дълбоко благодарни за нашето партньорство.

Не бихме могли да стигнем до тук без вашата подкрепа и сме в очакване на нови хоризонти и възможности за сътрудничесто и още по-светло бъдеще както за Peterson Control Union, така и за вас. Бъдете здрави!